Deireadh a chur le Soláthar Díreach

Tá an Comhaontas Glas i mbun feachtais le fada i gcoinne Soláthair Dhírigh agus ba phríomhghealltanas é deireadh a chur leis an gcóras seo a fuair an Páirtí i gClár an Rialtais.

Green Party Ministers Roderic O'Gorman TD and Joe O'Brien TD launch the government's White Paper on Ending Direct Provision

Tá an Comhaontas Glas i mbun feachtais le fada i gcoinne Soláthair Dhírigh agus ba phríomhghealltanas é deireadh a chur leis an gcóras seo a fuair an Páirtí i gClár an Rialtais. In 2021, ghlacamar le céimeanna móra chun deireadh a chur le soláthar díreach nuair a d'fhoilsigh an tAire Roderic O'Gorman Páipéar Bán chun deireadh a chur le Soláthar Díreach agus chun Seirbhís Tacaíochta um Chosaint Idirnáisiúnta nua a bhunú.

Feictear sa Pháipéar Bán athrú radacach i mbeartas an rialtais, rud a chuireann tús le tacaíochtaí lánpháirtíochta d'iarratasóirí cosanta idirnáisiúnta ón gcéad lá. Tá an Comhaontas Glas sa Rialtas tiomanta do sheirbhís idirnáisiúnta cosanta agus tacaíochta a chruthú atá comhbhách, dírithe ar an duine agus a urramaíonn dínit agus cearta daonna gach iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta. Is éard atá mar bhonn agus mar thaca ag an athchóiriú seo ná "gealltanas go gcuirfidh an córas nua cóiríocht, sláinte, oideachas, tacaíocht ioncaim agus riachtanais seirbhíse eile ar fáil." Cuirfimid deireadh le Soláthar Díreach agus tosóimid láithreach ar shamhail nua a chruthú atá daingnithe i gcearta an duine agus i gcomhtháthú.

Reáchtálfar Seirbhís Tacaíochta um Chosaint Idirnáisiúnta nua de chuid na hÉireann ar bhonn neamhbhrabúis. Freastalóidh sé ar riachtanais daoine a dteastaíonn cosaint uathu, a thacóidh le daoine maireachtáil go neamhspleách agus imeascadh inár bpobail ar fud bailte agus cathracha.

Ó foilsíodh an Páipéar Bán, tá obair fhairsing déanta chun an aistrithe chuig an tsamhail nua chóiríochta d'iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta a chumasú. Tá cur i bhfeidhm an Pháipéir Bháin ag dul chun cinn mar a bhí sceidealaithe agus táthar ag súil gur féidir an t-aistriú iomlán chuig an tsamhail nua a bhaint amach faoi dheireadh 2024. D'fhógair an tAire O'Gorman Ciste Lánpháirtíochta €5m freisin a thosóidh ag leathadh amach in 2022.

Image

Comhionannas

Tá an Comhaontas Glas ar son sochaí atá cothrom agus cóir, a sheasann le cearta agus a thuigeann an luach a bhaineann leis an ilchineálacht.

Tuilleadh eolais